EN
DE

RODO

W trosce o Twoje bezpieczeństwo

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej – RODO) – jeżeli jesteś moim klientem – jestem zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Remedium Europa Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Współpracy Europejskiej Konrad Cywka, konradcywka@remediumeuropa.pl

2. Twoje dane osobowe przetwarzam w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy zawartej między nami lub też z podmiotem, który reprezentujesz.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

 • art. 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • art. 6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wypełnienie przeze mnie obowiązków podatkowych – jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy),
 • art. 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. marketing własny moich usług lub dochodzenie roszczeń – jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy).

4. Twoje dane będę przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń między nami. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy usunę Twoje dane osobowe na każde Twoje żądanie.

5. Nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cele podane wyżej w punkcie 2.

6. Nie będę ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniam do przetwarzania danych osobowych (np. osobami zajmującymi się u mnie obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na moje polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

7. Nie stosuję profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.

8. Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),
 • prawo usunięcia tych danych – “prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przywiązuję szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych klientów. Mam świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów proszę o wszelkie uwagi lub sygnały o ew. niepokojących zjawiskach w tej dziedzinie związanych z działalnością mojej firmy. Uwagi prosimy przekazywać na podany adres: rodo@remediumeuropa.pl

Stawiamy na sukces, progres i współpracę!